KIRTANLYRICS-1.png
KIRTANLYRICS-2.png

Purnamadah

Om
Purnamadah Purnamidam
Purnata Purnamudacyate
Purnasaya Purna Ma Daya
Purnamevava Sheshyate
 

 

Om Apadama

 om apadamapa hataram dataraam

sarva sampa dam

loka bhi ramam shri ramam

bhuyo bhuyo namam yaham

 

Adi Shakti

 Adi shakti, adi shakti, adi shakti, namo namo,

Sarab shakti, sarab shakti, sarab shakti, namo namo

pritham bhagvati, pritham bhagvati, pritham bhagvati, namo namo,

Kundalini, maat shakti, maat shakti, namo, namo

 

Aad Guray Nameh

 

Aad guray nameh

Jugaad guray nameh

Sat guray nameh

Siri guru de—-vay nameh

 

Nataraja

 

Nataraja Nataraja,

Nartana sundara Nataraja

 

Shivaraja shivaraja

Shiva Kami priya shiva raja

 

Chidambaresha Nataraja

Parti purishvara nataraja

 

Maha Mantra

 

Hare Krishna Hare Krishna

Krishna Krishna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

Om Asatoma

 

Om asatoma sat gama ya

Tamasoma jotyir gama ya

Mrtyorma amrit tam gama ya

 

Om Namah Shivaya!

 

Moola Mantra

 

Om Satchitanadna Parabramha

Purushotama paramatma

Shri Bhagavati sameta

Shri Bhagavate namaha

 

 

My Sweet Lord

 

My sweet Lord

Hm, my Lord

Hm, my Lord

 

I really want to see you

Really want to be with you

Really want to see you Lord

But it takes so long, my Lord

My sweet Lord

Hm, my Lord

Hm, my Lord

 

I really want to know you

Really want to go with you

Really want to show you Lord

That it won't take long, my Lord (hallelujah)

My sweet Lord (hallelujah)

Hm, my Lord (hallelujah)

My sweet Lord (hallelujah)

 

I really want to see you

Really want to see you

Really want to see you, Lord

Really want to see you, Lord

But it takes so long, my Lord (hallelujah)

My sweet Lord (hallelujah)

Hm, my Lord (hallelujah)

My, my, my Lord (hallelujah)

 

I really want to know you (hallelujah) 

Really want to go with you (hallelujah)

Really want to show you Lord (aaah)

That it won't take long, my Lord (hallelujah)

Hmm (hallelujah)

My sweet Lord (hallelujah)

My, my, Lord (hallelujah)

————————-

Hm, my Lord (hare krishna)

My, my, my Lord (hare krishna)

Oh hm, my sweet Lord (krishna, krishna)

Oh-uuh-uh (hare hare)

Now, I really want to see you (hare rama)

Really want to be with you (hare rama)

Really want to see you Lord (aaah)

But it takes so long, my Lord (hallelujah)

Hm, my Lord (hallelujah)

My, my, my Lord (hare krishna)

My sweet Lord (hare krishna

My sweet Lord (krishna krishna)

My Lord (hare hare)

Hm, hm (Guru Brahma)

Hm, hm (Guru Vishnu)

Hm, hm (Guru Devo)

Hm, hm (Maheshwara)

 

My sweet Lord (Guru Sakshaat)

My sweet Lord (Parabrahma)

My, my, my Lord (Tasmayi Shree)

My, my, my, my Lord (Guruve Namah)

My sweet Lord (Hare Rama)

My sweet Lord (hare krishna)

My sweet Lord (krishna krishna)

My Lord (hare hare)

 

Sarawswati Mantra

Om Aim Saraswatyi Namah